The Man in the Iron Mask หน้ากากเหล็กกัปฐพี (1977)

ฟิลิปเป็นพี่ชายฝาแฝดของพระเจ้าหลุยส์ที่ 14 แต่เขาถูกจับขังคุก และใส่หน้ากากเหล็กไม่ให้ใครWUเห็นใบหน้าที่แท้จริงที่เหมือนกับใบหน้าของ พระเจ้าหลุยส์ที่ 14 กษัตริย์ผู้ชั่ว ช้า บ้าอํานาจ มักมากในกาม ไม่สนใจความทุกขของราษฎรขณะที่แผ่นดินกําลังลุกเป็นไฟ ดาตานญองและโคลแบร์ทผู้มีความภักดีต่อแผ่นดินได้วางแผนนําฟิลิปหลบหนีออก จากคุกเพื่อนั่งบัลลังก์แทนพระเจ้าหลุยส์ที่ 14 เพื่อคืนความสุขให้แผ่นดิน

แนะนำสำหรับคุณ